۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند

اهداف کوتاه مدت کتابخانه

1-پشتیبانی از اهداف آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه و تامین نیازهای اطلاعاتی اساتید و دانشجویان و سایرین

2-شناخت نیازهای اطلاعاتی جامعه کتابخانه با توجه به برنامه های آموزشی ، پژوهشی و تخصص های موجود

3-گردآوری ، نگهداری و سازماندهی منابع جهت بهره گیری در امور آموزشی و پژوهشی

4-ارائه خدمات اطلاع رسانی مرجع و رایانه ای به کلیه مراجعین

5-تامین و فراهم آوری و سازمان دهی مجدد منابع

6-فهرست نویسی ، رده بندی و آماده سازی کلیه منابع اعم از فارسی و لاتین