۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند

فعالیت ها

1-جمع آوری  و فهرست نویسی همه کتب در همه رشته ها و گرایش های موجود در کتابخانه طب سنتی

2-فهرست نویسی CD های مربوط به کتب

3-جمع آوری مقالات مورد نیاز دانشجویان و اساتید.