۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند

تشکیلات کتابخانه 

کتابخانه از نظر تشکیلات وظایف به 4 بخش تقسیم می شود.

1-بخش امانات و مراجعات

2-بخش پایان نامه ها

3-بخش مرجع و نشریات

4-سالن مطالعه خواهران و برادران