۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند

کارشناس رایانه : آقای عباس ثمره جباری

تلفن : 03432110119

شماره اتاق : 32

شرح وظايف : کلیه امور مربوط به رایانه دانشکده