۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند
 
اعضای هیأت علمی دانشکده
 
عکس نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی cv

 

 

دکتر محمد ستایش استادیار طب سنتی ایرانی

 

                 

 

دکتر هاله تاج الدینی استادیار طب سنتی ایرانی

دکتر مهرزاد مهربانی استادیار طب سنتی ایرانی

دکتر مسعود مقدری استادیار طب سنتی ایرانی

دکتر حسین کارگر استادیار طب سنتی ایرانی

دکتر مریم عظیمی استادیار طب سنتی ایرانی

دکتر محدثه کمالی استادیار طب سنتی ایرانی

دکتر زرین سرحدی استادیار داروسازی سنتی

دکتر محبوبه رئیس زاده استادیار داروسازی سنتی
دکتر مریم رامشک استادیار داروسازی سنتی

 

 

 

دکتر مینا مبشر استادیار اخلاق پزشکی